ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΝΟΜΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

ΦΩΣ : ΚΥΜΑ + ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΜΟΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΜΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΑΘΟΣ?

RUTHERFORD - ΓΡΑΜΜΙΚO ΦΑΣΜΑ - BOHR

THOMSON - ΠΕΙΡΑΜΑ RUTHERFORD - ΕΡΜΗΝΕΙΑ